The Group Exhibition - 2

September 3 - 18

Thurs - Sat during the exhibition 1:00pm - 7:00pm

KOTANI Hiroshi 
KONDO Akihiro 
TAKADA Yoshiro 
SEINO Shoichi 
KAMEYA Koji 
SUZUKI Atsuo 
KOBAYASHI Toshiya 
MIURA Atsumasa