2012

Nov 30 - Dec 15
Akihiro Kondo

Oct 26 - Nov 10
Shoichi Seino

Sept 28 - Oct 13
Tsunemitsu Tanaka

Aug 24 - Sept 8
Hiroshi Matsuyama

Jul 20 - Aug 4
Atsuo Suzuki

Jun 22 - Jul 7
Hideo Takagi

Apr 20 - May 12
Masao Inoue

Mar 30 - Apr 14
Kiyoshi Furukawa

Feb 17 - Mar 3
THE NAGOYA SHOW

Jan 13 - Jan 28
The Early Spring Show


2013 2014
2010 2011 2012