2016


Apr 16 - Apr 30
Shoichi Seino

May 14 - May 28
Hideo Takagi

Jun 25 - Jul 9
Hiroshi Matsuyama

Jul 23 - Aug 6
Masao Inoue

Aug 27 - Sept 10
Atsuo Suzuki

Nov 5 - Nov 19
Kozy Kameya

Dec 3 - Dec 17
Kazumi Ito

20132014
2010 2011 2012